Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Sociálny rozmer rybárstva (prieskumné stanovisko)