2011 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2011/52/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga karboksinas, ir iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/934/EB Tekstas svarbus EEE