Úradný vestník Európskej únie, C 205, 12. júl 2012