Официален вестник на Европейския съюз, C 205, 12 юли 2012г