Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1388 της Επιτροπής, της 17ης Αυγούστου 2016, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τη σύνδεση ζήτησης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)$