Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 5, 2013m. sausis 10d