Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 322, 2008m. gruodis 02d