Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1462/91 της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 1991 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά