Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1990 περί εφαρμογής γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 για ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής αναπτυσσομένων χωρών