Υπόθεση T-145/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Φεβρουαρίου 2017 — Ρουμανία κατά Επιτροπής [ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ — Μέτρα με βάση την έκταση — Δαπάνες αποκλειόμενες από τη χρηματοδότηση — Κατ’ αποκοπήν δημοσιονομικές διορθώσεις — Άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Αναλογικότητα]