Věc T-145/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. února 2017 – Rumunsko v. Komise „EZZF a EZFRV — Opatření vztahující se na plochu — Výdaje vyloučené z financování — Paušální finanční opravy — Článek 52 nařízení (EU) č. 1306/2013 — Povinnost uvést odůvodnění — Proporcionalita“