Υπόθεση T-284/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Μαΐου 2020 — Wonder Line κατά EUIPO — De Longhi Benelux (KENWELL) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης KENWELL – Προγενέστερο λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης KENWOOD – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Κίνδυνος συγχύσεως – Ομοιότητα των σημείων – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001]