2019 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/793, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 3797) (Tekstas svarbus EEE.)