Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 3464/93 του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 1993 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1552/89 για την εφαρμογή της απόφασης 88/376/ΕΟΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων