98/662/EG: Beschikking van de Commissie van 16 november 1998 houdende wijziging van Beschikking 97/365/EG tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van vleesproducten van runderen, varkens, paardachtigen, schapen en geiten (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3504) (Voor de EER relevante tekst)