Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 71/2002 av den 25 juni 2002 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet