Sklep Skupnega odbora EGP št. 71/2002 z dne 25. junija 2002 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP