EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 71/2002 (2002. gada 25. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārie un fitosanitārie jautājumi)