Sag C-390/16: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 5. juli 2018 — Sag mod Dániel Bertold Lada (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Szombathelyi Törvényszék — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — retligt samarbejde i straffesager — rammeafgørelse 2008/675/RIA — hensyntagen til en tidligere dom afsagt i en anden medlemsstat i forbindelse med en ny straffesag — særlig procedure for anerkendelse af en straffedom afsagt i en anden medlemsstat — fornyet prøvelse og retlig omkvalificering af den tidligere afgørelse — princippet om gensidig anerkendelse — artikel 82, stk. 1, TEUF)