Vec C-126/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. júna 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Midden-Nederland – Holandsko) – Federatie Nederlandse Vakvereniging a i./Smallsteps BV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2001/23/ES — Články 3 až 5 — Prevod podniku — Zachovanie práv zamestnancov — Výnimky — Insolvenčné konanie — „pre-pack“ — Prežitie podniku)