Известие на Комисията — Насоки относно обработените екземпляри съгласно регламентите на ЕС за търговия с видове от дивата флора и фауна$