Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/962 ze dne 6. května 2021 o prodloužení přechodného období uvedeného v čl. 89 odst. 1 prvním pododstavci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP)