Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/647 του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2020 με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλική Δημοκρατία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 285 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας