Уведомление съгласно член 114, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз — Разрешение за запазване на национални мерки, които са по-строги в сравнение с разпоредбите на приета от ЕС мярка за хармонизиране (текст от значение за ЕИП) 2019/C 394/02