Zaak C-443/16: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 9 februari 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 8 de Madrid — Spanje) — Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid (Prejudiciële verwijzing — Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Richtlijn 1999/70/EG — Raamovereenkomst EVV, UNICE en CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Clausule 4 — Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de publieke sector — Herstructurering van de organisatievorm van de universiteiten — Nationale regeling — Integratie van de universiteitsschooldocenten in het korps van de universitair docenten — Voorwaarde — Behalen van de graad van doctor — Omzetting van voltijdbetrekkingen in halftijdbetrekkingen — Uitsluitende toepassing op docenten die werkzaam zijn als ambtenaar in tijdelijke dienst — Discriminatieverbod)