Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1586 ze dne 22. října 2018, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží, minimální hloubku moře a zákaz rybolovu nad chráněnými stanovišti v případě rybolovu pobřežními nevody v teritoriálních vodách Chorvatska