Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1263 z dne 10. septembra 2020 o odobritvi aktivne snovi natrijev hidrogenkarbonat kot snovi z majhnim tveganjem v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP)