Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1263 van de Commissie van 10 september 2020 tot goedkeuring van de werkzame stof natriumwaterstofcarbonaat als stof met een laag risico overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (Voor de EER relevante tekst)