Verordening (EEG) nr. 2434/69 van de Raad van 6 december 1969 houdende verlenging en wijziging, voor het melkprijsjaar 1969/1970, van verscheidene verordeningen betreffende de sector melk en zuivelprodukten en betreffende bepaalde door verwerking van landbouwprodukten verkregen goederen