Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1217/90 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 1990 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή κατεψυγμένου βοείου κρέατος