Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2014/145/BUSP su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2018/706, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 269/2014, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/705, dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, numatytos ribojamosios priemonės