Решение за изпълнение (ЕС) 2020/962 на Комисията от 2 юли 2020 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/450 по отношение на публикуването на номерата на европейски документи за оценяване за някои строителни продукти (текст от значение за ЕИП)