Věc C-405/19: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 1. října 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van Cassatie – Belgie) – Vos Aannemingen BVBA v. Belgische Staat („Řízení o předběžné otázce – Daně – Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) – Šestá směrnice 77/388/EHS – Článek 17 odst. 2 písm. a) – Nárok na odpočet daně zaplacené na vstupu – Služby, které přinesly prospěch i třetím osobám – Existence přímé a bezprostřední souvislosti s hospodářskou činností osoby povinné k dani – Existence přímé a bezprostřední souvislosti s jedním nebo několika plněními uskutečněnými na výstupu“)