Komission asetus (ETY) N:o 2561/85, annettu 11 päivänä syyskuuta 1985, kiintiötä suuremman tuotannon soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerialalla annetun asetuksen (ETY) N:o 2670/81 muuttamisesta