Списък на пристанищата в държавите членки на ЕС, в които са разрешени дейности по разтоварване и трансбордиране на рибни продукти и в които има достъп до пристанищни услуги за риболовните кораби на трети държави в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета