Mål C-612/16: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 19 juni 2019 (begäran om förhandsavgörande från First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Förenade kungariket) — C & J Clark International Ltd mot Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Begäran om förhandsavgörande — Antidumpning — Tolkning och giltighet av förordningar om återinförande av antidumpningstullar efter det att domstolen har meddelat en dom om ogiltighet — Rättslig grund — Icke-retroaktivitet — Preskription)