Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2726/81 τής 'Επιτροπής τής 18ης Σεπτεμβρίου 1981 περί καθορισμού τών εισφορών κατά τήν είσγωγή γιά τή λευκή ζάχαρη καί τήν άκατέργαστη ζάχαρη