Υπόθεση T-696/17: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2019 – Havenbedrijf Antwerpen και Maatschappij van de Brugse Zeehaven κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις – Καθεστώς απαλλαγής από τον φόρο εταιριών που εφαρμόζεται από το Βέλγιο για τους λιμένες του – Απόφαση η οποία κηρύσσει το καθεστώς ενισχύσεως ασυμβίβαστο με την εσωτερική αγορά – Έννοια οικονομικής δραστηριότητας – Υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος – Μη οικονομικές δραστηριότητες – Δυνατότητα διαχωρισμού – Επιλεκτικός χαρακτήρας – Αίτημα χορηγήσεως μεταβατικής περιόδου)