Дело T-696/17: Решение на Общия съд от 20 септември 2019 г. — Havenbedrijf Antwerpen и Maatschappij van de Brugse Zeehaven/Комисия (Държавни помощи — Режим на освобождаване от корпоративен данък, приложен от Белгия в полза на нейните пристанища — Решение, с което схемата за помощ се обявява за несъвместима с вътрешния пазар — Понятие за икономическа дейност — Услуги от общ икономически интерес — Неикономически дейности — Отделимост — Селективен характер — Искане за определяне на преходен период)