Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1302, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kolmansiin maihin sijoittautuneilta keskusvastapuolilta perimien maksujen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)