Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2043 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με παρέκκλιση από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/39 για τα σχολικά έτη 2019/2020 και 2020/2021 όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις των αιτούντων ενίσχυση ή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τους σκοπούς του προγράμματος για τα σχολεία