Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/538 του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων