2019 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1166, kuriuo dėl leidimo turėtojo atstovo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1113 (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 4604) (Tekstas svarbus EEE.)