Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1166, 28. juuni 2019, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2018/1113 seoses loa hoidja esindajaga (teatavaks tehtud numbri C(2019) 4604 all) (EMPs kohaldatav tekst)