Zaak C-360/19: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 8 oktober 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het College van Beroep voor het bedrijfsleven — Nederland) — Crown Van Gelder/Autoriteit Consument en Markt (Prejudiciële verwijzing – Interne markt voor elektriciteit – Richtlijn 2009/72/EU – Artikel 37 – Taken en bevoegdheden van de regulerende instantie – Buitengerechtelijke geschillenbeslechting – Begrip “partijen die een klacht hebben” – Klacht ingediend door een eindafnemer tegen de beheerder van een transmissiesysteem waarop de installatie van die afnemer niet rechtstreeks is aangesloten – Storing op dat systeem – Geen contractuele band tussen de afnemer en de beheerder van dat systeem – Ontvankelijkheid van de klacht)