2014/708/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 9. října 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení určitých oblastí Polska za úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem C(2014) 7141) Text s významem pro EHP