Национални освобождавания на доставчици на услуги в областта на хазарта от националните разпоредби за транспониране на Директива (ЕС) 2015/849 (Директивата относно борбата с изпирането на пари) Списък на държавите членки, решили да освободят доставчиците на определени услуги в областта на хазарта от националните разпоредби за транспониране на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма 2020/C 170/05 Ако държава членка реши да освободи изцяло или частично доставчиците на определени услуги в областта на хазарта от националните разпоредби за транспониране на посочената директива, тя уведомява Комисията за това решение и представя обосновка на базата на специфична оценка на риска. Държавата членка може да подаде или оттегли такова уведомление във всеки един момент. Комисията съобщава тези решения на останалите държави членки