Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1882 оd 8. studenoga 2019. o pokretanju natječajnih postupaka za iznos potpore za privatno skladištenje maslinova ulja