Официален вестник на Европейския съюз, L 307, 23 ноември 2010г