Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1689 της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 7511] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)